TVD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TVD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất - kinh danh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021. phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2021 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2022;
+ Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
+ Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

HNX