17:23, 28/02/2022

TVD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất - kinh danh năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021. phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2022;
  + Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2021 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
  + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
  + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2022;
  + Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  + Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

  HNX