TYA: Giải trình BCTC Tổng hợp bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

TYA: Giải trình BCTC Tổng hợp bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình BCTC Tổng hợp bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm