UDL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

UDL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDL của CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 13.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

HNX