V11: Ông Hoàng Nguyên Hiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

V11: Ông Hoàng Nguyên Hiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

HNX


Tài liệu đính kèm