10:00, 06/10/2021

V11: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 2,550,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
  - Mã chứng khoán: V11
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,550,000 CP (tỷ lệ 30.36%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lại Đức Toàn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thái Hà
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Văn Mạnh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,550,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,550,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/10/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 01/10/2021.

  HNX