VCB: Thông báo Quyết định của NHNNVN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của VCB

VCB: Thông báo Quyết định của NHNNVN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo Quyết định của NHNNVN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của VCB như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm