15:05, 04/07/2022

VCF: Bổ nhiệm Ông Đoàn Quốc Hưng giữ chưc vụ Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Lê Hữu Thắng

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa thông báo thay đổi nhân sự TGĐ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE