VCR giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC năm 2019

VCR giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC năm 2019

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (HNX: VCR) vừa có văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến các vấn đề điều chỉnh hồi tố tiền chậm nộp, một số chỉ tiêu tài chính cũng như khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Theo VCR, việc điều chỉnh hồi tố khoản tiền chậm nộp đối với Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà vào BCTC năm 2017 và 2018 tương ứng với số tiền hơn 124 tỷ đồng và hơn 2.2 tỷ đồng dẫn tới Công ty phải ghi nhận tăng khoản chi phí khác và phát sinh bổ sung nghĩa vụ phải nộp đối với Nhà nước đến ngày 31/12/2018 là hơn 126 tỷ đồng.

Đồng thời, việc ghi nhận bổ sung khoản chi phí kể trên làm cho số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019 là 215 tỷ đồng. Theo các dữ liệu, thông tin, văn bản có được, VCR xét thấy việc điều chỉnh hồi tố này phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

Đây là nguyên nhân dẫn đến kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, còn tại BCTC năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

Công ty cho biết trong năm đã nộp toàn bộ số tiền chậm nộp này vào ngân sách thành phó Hải Phòng. Ban Tổng Giám đốc VCR đánh giá và tin tưởng rằng trong thời gian tới, Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà sẽ có nguồn thu để thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn và hoạt động đầu tư tại Dự án này sẽ mang lại hiệu quả.

Tại báo cáo kiểm toán về BCTC năm 2019 của VCR, phía kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ:

Như đã trình bày tại thuyết minh số VIII.5, trong năm Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố khoản tiền chậm nộp sử dụng đất theo thông báo của Chi cục Thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng đối với Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà từ năm 2012-2017 với giá trị hơn 124 tỷ đồng vào BCTC năm 2017. Việc điều chỉnh hồi tố nêu trên của Công ty chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế đố kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Tại ngày 31/12/2019, tài sản ngắn hạn của Công ty nhỏ hơn nợ ngắn hạn là 253 tỷ đồng và lỗ lũy kế 215 tỷ đồng. Khả năng hoạt động liên tục của VCR phụ thuộc vào sự thành công trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới. BCTC kèm theo chưa bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào có thể phát sinh từ kết quả của sự kiện không chắc chắn này.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút