VCX: Nhận được Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Ngọc Hùng - Phó Giám đốc

VCX: Nhận được Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Ngọc Hùng - Phó Giám đốc

.

HNX

Tài liệu đính kèm