15:22, 29/07/2022

VDL: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 5,613,217 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP
  - Mã chứng khoán: VDL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Chí Sơn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,613,217 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,613,217 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,613,217 CP (tỷ lệ 38.3%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 25/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 25/07/2022.

  HNX