17:03, 20/07/2022

VDL: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 5,613,217 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP
  - Mã chứng khoán: VDL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Chí Sơn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,613,217 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần tại CTCP Thực Phẩm Lâm Đồng (VDL) từ CTCP GTNFoods do CTCP GTNFoods đã hoàn tất sát nhập vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP theo hợp đồng sát nhập giữa hai công ty
  - Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/08/2022.

  HNX