VE8: Nguyễn Công Diệu - Giám đốc - đã bán 50,000 CP

VE8: Nguyễn Công Diệu - Giám đốc - đã bán 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Công Diệu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: VE8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52,220 CP (tỷ lệ 2.9%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,220 CP (tỷ lệ 0.12%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2023.

HNX