VEF: Bà Lê Thị Hà được bầu giữ chức Thành viên BKS thay Bà Lê Thị Thảo

VEF: Bà Lê Thị Hà được bầu giữ chức Thành viên BKS thay Bà Lê Thị Thảo

HNX


Tài liệu đính kèm