Vi phạm công bố thông tin, loạt tổ chức bị xử phạt

Ngày 17/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Sông Hồng, CTCP Sông Đà 207, CTCP Sông Đà 9 và CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1.

Vi phạm công bố thông tin, loạt tổ chức bị xử phạt

Ngày 17/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Sông Hồng, CTCP Sông Đà 207, CTCP Sông Đà 9 và CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1.

SHG bị xử phạt 85 triệu đồng

Tổng CTCP Sông Hồng (UPCoM: SHG) không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: BCTC mẹ và hợp nhất các quý năm 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2020; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2019…

Ngoài ra, SHG công bố thông tin không đúng thời hạn về BCTC mẹ và hợp nhất quý 1,3/2020, quý 1,3/2019; Báo cáo thường niên năm 2019; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020, 2019 hợp nhất…

Do đó, SHG bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

SDB bị xử phạt 100 triệu đồng

CTCP Sông Đà 207 (UPCoM: SDB) không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu như Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC năm 2018 được kiểm toán…; Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bên cạnh đó, SDB công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu như Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, BCTC năm 2017 được kiểm toán…

Do đó, SDB bị xử phạt số tiền 100 triệu đồng.

SD9 bị xử phạt 85 triệu đồng

CTCP Sông Đà 9 (HNXSD9) không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu như BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2021, 2020, 2019, 2018…; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC các năm 2019, 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2019, 2018....

Do đó, SD9 bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

CE1 bị xử phạt 50 triệu đồng

CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UPCoM: CE1) công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu như BCTC năm 2018 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018.

Do đó, CE1 bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Minh Hồng

FILI