20/05/2022 09:47

VMD: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE