VMG: Nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lương Quốc Nam

VMG: Nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lương Quốc Nam

.

HNX

Tài liệu đính kèm