10:07, 16/07/2021

VMI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thanh Sửu

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Sửu
  - Mã chứng khoán: VMI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,445,400 CP (tỷ lệ 13.2%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 360,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,084,800 CP (tỷ lệ 9.91%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/07/2021.

  HNX