VMI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thanh Sửu

VMI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thanh Sửu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Sửu
- Mã chứng khoán: VMI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,445,400 CP (tỷ lệ 13.2%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 360,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,084,800 CP (tỷ lệ 9.91%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/07/2021.

HNX