VNI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Văn Đức

VNI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Văn Đức

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Đức
- Mã chứng khoán: VNI
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 528,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 528,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.1%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 18/08/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX