13:57, 11/03/2022

VPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPW của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2022. Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, số 14. đường Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Thông qua kế hoạch kinh doanh – tài chính – xây dựng cơ bản năm 2022;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2021;
  + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

  HNX