VVS: Ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đăng ký mua 288,000 CP từ ngày 16/10/2023 đến ngày 27/10/2023

VVS: Ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đăng ký mua 288,000 CP từ ngày 16/10/2023 đến ngày 27/10/2023

.

HNX

Tài liệu đính kèm