VWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua tiền lương, thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua việc điều chỉnh chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại thị trấn Như Quỳnh.

HNX