VWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

VWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022. kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát (BKS) về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/mua tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước.
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách Chính phủ, số 02 Lê Thạch, Hà Nội
          - Thời gian họp: 8h30 ngày 20/06/2023

HNX