13:07, 24/06/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 2,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Quang Phú
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
  - Mã chứng khoán: YBC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,300 CP (tỷ lệ 0.16%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/07/2022.

  HNX