Tin tức & sự kiện

16/08/2022

Chuỗi rạp chiếu phim CGV và Lotte hồi sinh sau đại dịch

Các chuỗi rạp chiếu phim của Hàn Quốc đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh trong quý 2/2022 khi rạp chiếu phim đông đúc trở lại.

15/08/2022

CGV: Thay đổi nhân sự

19/07/2022

CGV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/07/2022

CGV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/06/2022

CGV: Nghị quyết của HĐQT thông báo nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

20/06/2022

CGV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

CGV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/05/2022

CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGV của CTCP VINACEGLASS như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 14/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

CGV: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

CGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

CGV: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

CGV: Trần Lê Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 304,304 CP

15/03/2022

CGV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

23/02/2022

CGV: Trần Lê Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 304,304 CP

17/02/2022

CGV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/01/2022

CGV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/01/2022

CGV: Nguyễn Thị Thanh Phượng - Giám đốc - đã bán 2,900 CP

24/12/2021

CGV: Nguyễn Thị Thanh Phượng - Giám đốc - đăng ký bán 5,900 CP

16/12/2021

CGV: Lê Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 428,169 CP