Tin tức & sự kiện

19/01/2023

HCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

HCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/12/2022

HCB: Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

10/11/2022

HCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

HCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCB của CTCP Dệt may 29/3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3; 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/05/2022

HCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/04/2022

HCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

HCB: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

HCB: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

HCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

HCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCB của CTCP Dệt may 29/3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính CTCP Dệt may 29/3, 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

10/03/2022

HCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

HCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

HCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

HCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

17/01/2022

HCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2021

HCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị