Tin tức & sự kiện

06/01/2023

HKP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,095 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,95%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.095 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (Địa chỉ: Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/08/2022

HKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2022

HKP: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021

12/07/2022

HKP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

HKP: Công ty Ký kết hợp đồng kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/05/2022

HKP: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

09/05/2022

HKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

HKP: Hủy báo cáo số 01/BC-HUDKG ngày 09/02/2022 tăng tỷ lệ sở hữu HKP

01/04/2022

HKP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

HKP: Báo cáo thường niên 2021

14/03/2022

HKP: Báo cáo tài chính năm 2021

03/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Trụ sở Công ty - Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ;
+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021, phê duyệt mức thù lao năm 2022;
+ Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

18/02/2022

HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/02/2022

HKP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang

18/01/2022

HKP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/10/2021

HKP: Công bố thông tin về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

03/08/2021

HKP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang

27/07/2021

HKP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

30/06/2021

HKP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang