DNSE Detail Stock HKP

OTC: CTCP Bao bì Hà Tiên

Bao bì, đóng gói bằng nhựa

logo

HKP

Tin tức

Hủy niêm yết cổ phiếu

HKP

0.00%

25/05/2023

HKP: Ngày 14/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên

HKP

0.00%

24/05/2023

HKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HKP

0.00%

22/05/2023

HKP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HKP

0.00%

27/04/2023

HKP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HKP

19/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HKP

30/03/2023

HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HKP

28/03/2023

HKP: Báo cáo thường niên 2022

HKP

28/03/2023

HKP: Báo cáo tài chính năm 2022

HKP

22/03/2023

HKP: Thông báo về thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HKP

21/03/2023

HKP: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

HKP

20/02/2023

HKP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HKP

06/01/2023

HKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HKP

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,095 đồng/CP

HKP

09/08/2022

HKP: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021

HKP

01/08/2022

HKP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

HKP

12/07/2022

HKP: Công ty Ký kết hợp đồng kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HKP

10/05/2022

HKP: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

HKP

10/05/2022

HKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HKP

09/05/2022

HKP: Hủy báo cáo số 01/BC-HUDKG ngày 09/02/2022 tăng tỷ lệ sở hữu HKP

HKP

08/04/2022