Tin tức & sự kiện

25/05/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

24/05/2023

HKP: Ngày 14/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên

22/05/2023

HKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

HKP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 HKP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 7 tỷ đồng.

19/04/2023

HKP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ;
+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022, phê duyệt mức thù lao năm 2023;
+ Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Trụ sở Công ty - Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau

28/03/2023

HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/03/2023

HKP: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

HKP: Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

HKP: Thông báo về thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/02/2023

HKP: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

06/01/2023

HKP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/08/2022

HKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,095 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,95%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.095 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (Địa chỉ: Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/08/2022

HKP: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021

12/07/2022

HKP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

HKP: Công ty Ký kết hợp đồng kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/05/2022

HKP: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

09/05/2022

HKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022