Tin tức & sự kiện

27/09/2022

ITS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

22/09/2022

ITS: Công bố Đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Đức - UV HĐQT Công ty

22/09/2022

ITS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

ITS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

ITS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

ITS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ITS của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09/2022 (ngày cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

03/08/2022

ITS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/08/2022

ITS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

ITS: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Đức và ông Nguyễn Công Việt

27/07/2022

ITS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

25/07/2022

Giao dịch bổ sung - 1,259,924 CP

19/07/2022

ITS: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/ 2022 và Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

19/07/2022

ITS: Ngày 25/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

11/07/2022

ITS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,259,924 cổ phiếu

29/06/2022

ITS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

27/06/2022

ITS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/06/2022

ITS: Quyết định Hội đồng quản trị

22/06/2022

ITS: Điều lệ công ty sửa đổi

16/06/2022

ITS: Ông Phạm Viết Quảng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc