Tin tức & sự kiện

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSG của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 16/09/2022 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/08/2022

TSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/08/2022

TSG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

22/07/2022

TSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

TSG: Thay đổi nhân sự

17/06/2022

TSG: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

TSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/03/2022

TSG: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSG của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: trung tuần tháng 04/2022, thời gian cụ thể thực hiện theo quy định sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn. Đ/c: Số 01, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

02/03/2022

TSG: Báo cáo tài chính năm 2021

23/02/2022

TSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

TSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/11/2021

TSG: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021