Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/11/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/11/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/11/2022

TSG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

12/10/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSG của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 16/09/2022 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/08/2022

TSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/08/2022

TSG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/07/2022

TSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

TSG: Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Loan giữ chức vụ phụ trách Kế Toán Công ty

16/06/2022

TSG: Bổ nhiệm Ông Đoàn Duy Khang giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty

07/06/2022

TSG: Bổ nhiệm Ông Đoàn Duy Khang phụ trách Phòng Tài chính kế toán từ 01/07/2022 

05/05/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

TSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị