Tin tức & sự kiện

12/10/2023

TSG: Bổ nhiệm lại Ông Đàm Ngọc Mẫn giữ chức vụ Phó Giám Đốc từ 01/11/2023

1

06/10/2023

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2023

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2023

TSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,050 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSG của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 21/07/2023 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.năm 2022

29/06/2023

TSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2023

TSG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức bằng tiền năm 2022

21/06/2023

TSG: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

TSG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/04/2023

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/04/2023

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/04/2023

TSG: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Đức Dũng

30/03/2023

TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2023

TSG: Báo cáo thường niên 2022

06/03/2023

BCTC 2022 TSG - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 0,88% so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng.

03/03/2023

TSG: Báo cáo tài chính năm 2022

03/03/2023

TSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

TSG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/02/2023

TSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị