DNSE Detail Stock TVW

OTC: CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

TVW

Tin tức

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bố trí nhân sự

TVW

0.00%

29/08/2023

Gần 14.6 triệu cp TVW sẽ bị hủy đăng ký giao dịch từ 13/09

TVW

0.00%

22/08/2023

Gần 14.6 triệu cp TVW sẽ bị hủy đăng ký giao dịch từ 13/09

Hủy niêm yết cổ phiếu

TVW

22/08/2023

TVW: Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu

TVW

0.00%

21/08/2023

TVW: Ngày 13/09/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh

TVW

0.00%

21/08/2023

TVW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

TVW

+1.43%

14/08/2023

TVW: Thay đổi nhân sự

TVW

0.00%

28/07/2023

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp Quý III/2023

TVW

-1.33%

27/07/2023

TVW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

TVW

0.00%

22/07/2023

TVW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

TVW

0.00%

21/07/2023

TVW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TVW

0.00%

30/06/2023

TVW: Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán và soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2023

TVW

0.00%

30/06/2023

TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TVW

0.00%

07/06/2023

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TVW

0.00%

31/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TVW

0.00%

13/05/2023

TVW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TVW

-15.00%

11/05/2023

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TVW

+2.06%

08/05/2023

TVW: Báo cáo tài chính quý 1/2023

TVW

21/04/2023

TVW: Báo cáo thường niên 2022

TVW

14/04/2023

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TVW

05/04/2023