Tin tức & sự kiện

12/08/2022

TVW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/07/2022

TVW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

TVW: Công bố quyết định xử phạt hành chính

12/07/2022

TVW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

TVW: Thay đổi nhân sự

04/07/2022

TVW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/07/2022

TVW: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/06/2022

TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 6/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh. Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, kế hoạch năm 2022.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2026.
+ Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
+ Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
+ Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2022
+ Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.
+ Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/05/2022

TVW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026

19/04/2022

TVW: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/03/2022

TVW: Báo cáo tài chính năm 2021

04/03/2022

TVW: Thay đổi nhân sự

21/01/2022

TVW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

19/01/2022

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị