Tin tức & sự kiện

02/02/2023

TVW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/01/2023

BCTC 4/2022 TVW - Lợi nhuận giảm 56,42% trong năm 2022.

11/01/2023

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 240 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 540 đồng). Trong đó:
+ Cổ tức còn lại năm 2019: 2,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 240 đồng)
+ Cổ tức năm 2021: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh. Địa chỉ: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, bắt đầu từ ngày 10/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 540 đồng). Trong đó:
+ Cổ tức còn lại năm 2019: 2,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 240 đồng)
+ Cổ tức năm 2021: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh. Địa chỉ: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, bắt đầu từ ngày 10/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/12/2022

TVW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/12/2022

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/12/2022

TVW: Quyết định Hội đồng quản trị

01/12/2022

TVW: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh cấp nước Châu Thành và Chi nhánh Cấp nước Cầu Ngang- Duyên Hải - Trà Cú trực thuộc Công ty

21/10/2022

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

TVW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

TVW: Nghị quyết hội đồng quản trị bất thường Quý III/ 2022

12/08/2022

TVW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

TVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

TVW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

TVW: Công bố quyết định xử phạt hành chính

12/07/2022

TVW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

TVW: Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm, miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

04/07/2022

TVW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/07/2022

TVW: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022