Tin tức & sự kiện

31/01/2023

UDL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/12/2022

UDL: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

24/11/2022

UDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/11/2022

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 94,500 CP

14/10/2022

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 150,000 CP

08/09/2022

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 75,500 CP

05/08/2022

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 250,000 CP

27/07/2022

UDL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

UDL: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

24/05/2022

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 181,800 CP

06/05/2022

UDL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 350,000 CP

06/04/2022

UDL: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

UDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

UDL: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

01/04/2022

UDL: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Phan Thị Lam

22/03/2022

UDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/03/2022

UDL: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDL của CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong quý II năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk – số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, lương kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi thù lao, lương năm 2022;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

28/02/2022

UDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022