BCTC 1/2023 VHD - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,59 tỷ đồng tăng 445,95% so với cùng kỳ.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 1/2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD cho biết doanh thu đạt 71,73 tỷ đồng, giảm 46,9% và giá vốn giảm 51,19% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý tăng 7,97% và chi phí bán hàng tăng 264,46% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 0,59 tỷ đồng, tăng 445,95% so với cùng kỳ.
  • Báo cáo cũng cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2023 của doanh nghiệp VHD.