BCTC 2022 SVG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty giảm 13,08% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 13,77% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 43,38% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ giảm 9,82% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 8,69% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 8,69% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 15,84% tăng so với cùng kỳ.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 5.97, năm 2021 ở mức 7.83. Vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 2.75, năm 2021 ở mức 3.58.

  • Chi phí bán hàng giảm 14,92% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 9,82% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 294 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây