BCTC 2023 ABS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 8 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 36,14% và giá vốn giảm nhanh hơn 34,99 so với cùng kỳ.
  • Trọng cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 55,9%.
  • Chi phí tài chính tăng 71,74%, trong đó chi phí lãi vay tăng 71,74%.
  • Số dư vay tăng 10,94%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 800 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 119,65 lên 205,92, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 1,35 xuống 0,76.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,29%, chi phí quản lý tăng 176,28%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây