BCTC 2023 BDT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 41 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 24,47% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 20,83%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 32,59%.
  • Chi phí tài chính tăng 35,93%, trong đó chi phí lãi vay tăng 35,3%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 15,26%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 386 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 22,1% và chi phí quản lý giảm 13,84%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây