BCTC 2023 SFC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 39,65% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng 12,05%, vượt giá vốn tăng 12,02%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 113 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho năm 2023 đạt 118.19, cao hơn năm 2022 (117.61).
  • Vòng quay các khoản phải thu năm 2023 đạt 165.73, tăng so với năm trước (162.95).
  • Chi phí bán hàng tăng 29,53%, chi phí quản lý tăng 3,02%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây