BCTC 2023 VNE - Một năm đi lùi, công ty lỗ 18 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 50,41% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 55,07%.
  • Trọng số lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất là chi phí nguyên vật liệu, giảm 100%, dẫn đến tăng lợi nhuận gộp 19,56%.
  • Chi phí tài chính tăng 17,68%, trong đó chi phí lãi vay tăng 21,47%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 7,1%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 904 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 24,32%, chi phí quản lý tăng 186,44%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây