BCTC Quý 2/2023 NAW - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 43,28% so với cùng kỳ.

 • Công ty Cấp nước Nghệ An vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 3,74%, trong khi giá vốn tăng 21,4%.
 • Do đó, lợi nhuận gộp giảm 55,92%.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,84%, trong khi chi phí bán hàng giảm 1,4%.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 43,28%.
 • Tính từ đầu năm, doanh thu đạt 146,09 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 1,99 tỷ đồng, giảm 26,99%.
 • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 11,83%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,83%.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 192,72 tỷ đồng, giảm 6,45% so với đầu năm.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.237,77 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 373,86 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây