BCTC Quý 2/2023 SBH - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 28,99 tỷ đồng, giảm 59,47% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 25,22% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 16,19% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 76,53% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 28,99 tỷ đồng, giảm 59,47% so với cùng kỳ.
  • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 243,25 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 61,2 tỷ đồng, giảm 50,77% so với cùng kỳ.
  • Trong thời gian này, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.257,64 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.242,25 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây