BCTC Quý 2/2023 SVG - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 64,61% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 14,46% và giá vốn giảm 12,07% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm 24,87% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,47% và chi phí bán hàng giảm 41,99% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 64,61% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 109,93 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,1 tỷ đồng, giảm 79,8% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 10,38% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 10,38% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 97,14 tỷ đồng, giảm 6,17% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 711,83 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 293,5 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây