BCTC Quý 2/2023 TS4 - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,12 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Thủy sản Số 4 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 125,61% và giá vốn tăng 65,11% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 188,42% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 68,75% và chi phí bán hàng tăng 112,26% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,12 tỷ đồng, tăng 103,87% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 74,81 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt âm 565,51 tỷ đồng, giảm 16.893,22% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 536,26 tỷ đồng, giảm 7,04% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 292,67 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 161,61 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây