BCTC Quý 3/2023 DAN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 73,67% so với cùng kỳ, lãi 31,19 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 12,9%, giá vốn tăng 9,33%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41,95% trong khi chi phí bán hàng giảm 44,68%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 31,19 tỷ đồng, tăng 73,67%.
  • Chi phí tài chính giảm 53,51%, trong đó chi phí lãi vay giảm 51,86%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 417,08 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giảm vốn điều lệ ở mức 209,38 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây