BCTC Quý 3/2023 HSM - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 51,11 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 15,37%, giá vốn giảm 15,61%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,4% và chi phí bán hàng giảm 13,08%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 12,09 tỷ đồng, giảm 47,74%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 21,08%, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,8%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.643,23 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 205 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 30-10-2023 là 6.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây