BCTC Quý 3/2023 NDT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 86,92 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 3,07%, giá vốn giảm 5,96%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,85% và chi phí bán hàng giảm 13,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 15,32 tỷ đồng, giảm 37,43%.
  • Chi phí tài chính tăng 33,55%, trong đó chi phí lãi vay tăng 58,92%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.173,77 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 156,4 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 5.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây