BCTC Quý 3/2023 VHE - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,48 tỷ đồng, giảm 19,75% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 22,73%, giá vốn tăng 22,93%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,49% và chi phí bán hàng tăng 327,33%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,48 tỷ đồng, giảm 19,75%.
  • Chi phí tài chính tăng 19,79%, trong đó chi phí lãi vay tăng 17,27%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 87,92 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 331,4 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 3.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây