BCTC Quý 4/2023 ABR - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 99,88% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 42,54% và giá vốn giảm 11,14% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 62,57% trong khi chi phí bán hàng giảm 101,98% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 99,88% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 63,94 tỷ đồng, giảm 38,63% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng 2,6% lên 30,16 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với giá trị nguyên giá đạt 0,44 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 13.250 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây