BCTC Quý 4/2023 PLX - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 641,04 tỷ đồng, giảm 43,64% so với cùng kỳ.

  • Trong báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, doanh thu công ty giảm 12,39% và giá vốn giảm 12,7% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,56% và chi phí bán hàng tăng 2,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 641,04 tỷ đồng, giảm 43,64% so với cùng kỳ. Trong cả năm 2023, doanh thu đạt 274.252,67 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 2.811,98 tỷ đồng, tăng 93,96% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 38,05% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 30,01% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 39.481,44 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 12.938,78 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 02-02-2024 là 34.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây