15:55, 15/06/2022

BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đăng ký bán 16,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Văn Sơn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: BHC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,300 CP (tỷ lệ 0.36%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,300 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/07/2022.

  HNX