BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đăng ký bán 16,300 CP

BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đăng ký bán 16,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Văn Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: BHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,300 CP (tỷ lệ 0.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/07/2022.

HNX