BHC: Hồ Đình Thuần - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 84,590 CP

BHC: Hồ Đình Thuần - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 84,590 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Đình Thuần
- Mã chứng khoán: BHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84,590 CP (tỷ lệ 1.88%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Đình Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 84,590 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 84,590 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/06/2022.

HNX