BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Các vấn đề khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Trực tuyến qua room
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/05/2023

HNX