17:45, 27/04/2022

BHC: Nguyễn Thị Mai Trâm không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mai Trâm- Mã chứng khoán: BHC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 229,291 CP (tỷ lệ 5.1%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 224,291 CP (tỷ lệ 4.98%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/02/2022.

  HNX